ข่าวและประชาสัมพันธ์

บริษัท ที.ซี. กรุ๊ป จำกัด

เมื่อวันที่ 11/03/2021 ที.ซี.กรุ๊ป ต้อนรับอาจารย์และบุคลากร จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ จากคณะแพทยศาสตร์ ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี จากคณะวิทยาศาสตร์ และคุณวิไลพร บัวทอง จากสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ สำนักวิจัยและพัฒนา เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

ที.ซี.กรุ๊ป